Δελτίο τύπου 4

Κλείσιμο του έργου RETAIN ME με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: Από τα εργαστήρια προώθησης των χωρών-εταίρων, στην τελική συνάντηση και το συνέδριο στη Σουηδία

ΟΙ εταίροι του έργου RETAIN ME δεν κάνουν ποτέ διάλειμμα! Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, οι οργανισμοί-εταίροι ήταν απασχολημένοι με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων διάχυσης, σηματοδοτώντας το κλείσιμο του έργου σε κάθε χώρα-εταίρο, με ένα εργαστήριο-προώθησης με θέμα “Το μέλλον της εξ αποστάσεως εργασίας”, σε ακροατήριο εκπαιδευτών ενηλίκων, εκπαιδευόμενων ενηλίκων, υπευθύνων του ανθρώπινου δυναμικού, υπευθύνων λήψης αποφάσεων κ.λπ. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, δηλαδή η Εργαλειοθήκη για εργοδότες – PR1, η Εργαλειοθήκη για ευάλωτους εργαζόμενους – PR2 και το MOOC – PR3, το οποίο φιλοξενεί τα PR1 και PR2 μαζί με μια Κοινότητα Πρακτικής (CoP), και δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τα επιτεύγματα του έργου και να παράσχουν τα σχόλια και την αξιολόγησή τους.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-SE01-KA220-VET-000032922

Copyright © | Privacy policy